Privacy policy

Bosch Car Service Oset BVBA
Steenselbergweg 20
3620 Lanaken

 

Informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan

Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid

 

Onder gegevensverwerking verstaan wij elke handeling die gebeurt met persoonsgegevens, zoals het
verzamelen, opslaan, bewaren, raadplegen, gebruiken, mededelen via verspreiding, wissen,
archiveren of vernietigen van deze gegevens.

 

Bosch Car Service OSET BVBA Steenselbergweg 20, 3620 Lanaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Elke vraag omtrent dit onderwerp kunt u ons via briefwisseling stellen op het adres hiervoor of elektronisch via: info@osetnv.dealerwebservice.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons meedeelt, zoals
gebruikersgegevens (bv.: naam, voornaam, geslacht, taal, adres, telefoonnummer, emailadres, leeftijd, bankrekeningnummer en vergelijkbare gegevens, kopie en nr. van uw
identiteitskaart, kopie en nr. van uw rijbewijs, hobby), technische gegevens die verband
houden met uw voertuig (bv. chassisnummer, nummerplaat), lokalisatiegegevens indien van
toepassing (bv. indien uw voertuig is uitgerust met een geolokalisatiedienst en u instemde met
het gebruik van deze dienst) en gegevens die wij ontvangen wanneer u gebruik maakt van
onze diensten (bv. kilometerstanden van uw voertuig, frequentie van bezoeken aan
concessies, frequentie van bezoeken aan onze websites).

 

Wij gaan enkel over tot beslissingen op basis van automatisch verwerkte gegevens indien dit
noodzakelijk is om een contract af te sluiten of uit te voeren (bv. bij de toekenning van een
krediet) of indien u daarmee hebt ingestemd.

 

Wij verwerken geen zogeheten gevoelige gegevens zoals gegevens die bijvoorbeeld
betrekking hebben op (N.B. de lijst is waarschijnlijk niet exhaustief) uw ras of etnische
afkomst, uw politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, uw leven en/of uw seksuele
geaardheid en uw gezondheid. Mochten wij er ooit toe gebracht worden deze gegevens te
verwerken, dan zullen wij dat enkel doen na uw expliciete toestemming en voor doeleinden
die u op voorhand worden duidelijk gemaakt, of indien de verwerking ervan noodzakelijk is
binnen het kader van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de preventieve geneeskunde of de
arbeidsgeneeskunde.

 

Voor welke doeleinden en op welke basis gebruiken wij de gegevens die u ons meedeelt?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor diverse doeleinden zoals:

 

Binnen het kader van het beheer van onze contractuele relatie en de diensten die daaruit
voortvloeien (bv. het gebruik van uw telefoongegevens om u te informeren over de voltooiing
van de gevraagde werken aan uw voertuig of om onze producten en onze diensten te
verbeteren, onder meer door feedback te vragen via tevredenheidsenquêtes. Voor de doeleinden waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven (bv. gebruik van uw emailadres als u ervoor geopteerd hebt om informatiebrieven over onze producten te ontvangen
via dit kanaal);
Het uitvoeren van statistische analyses (bv. gebruik van uw anoniem gemaakte gegevens om
de frequentie van de bezoeken aan onze werkplaatsen te onderzoeken);
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of reglementeringen waaraan we
onderworpen zijn, Wanneer wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking ervan, onder meer binnen het kader van de preventie en bestrijding van fraude, er tegelijkertijd over wakend dat we het evenwicht bewaren tussen dit belang en de naleving van de persoonlijke levenssfeer. Op een pseudonieme manier voor commerciële doeleinden zonder dat de gegevens kunnen gelinkt worden aan uw persoon.

 

Wij maken de gegevens niet over aan derden, tenzij:

Wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bv. aan de Kredietcentrale van de
Nationale Bank bij de toekenning van een krediet);
Wanneer dit ons wettelijk wordt toegestaan (bv. bij de overdracht van onze rechten en
plichten bij een cessie van vorderingen.
Aan onderaannemers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bv.
elektronische archivering van de facturen.
Om ze te updaten (mededeling aan Bpost als post teruggestuurd wordt als gevolg van een
adreswijziging.
Middels uw voorafgaande toestemming.

 

Indien de verwerking van de gegevens, onder meer via een onderaannemer, impliceert dat de
gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie, zullen wij erover waken uw
gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving ter zake.

 

Wij vergewissen ons ervan dat elke derde aan wie wij uw gegevens zouden overdragen, deze
net zoals wij op een veilige manier verwerkt door de nodige maatregelen te treffen om ze te
beschermen.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens
te beschermen.

 

Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig voor de verwerking waarvoor ze werden
verzameld. Dit varieert naargelang van het einddoel, bijvoorbeeld:

7 jaar voor documenten opgesteld in een boekhoudkundig/fiscaal kader;
8 jaar na het einde van de contractuele relatie voor bewijzen die bewaard worden in het
kader van geschillendossiers;
8 jaar na de uitvoering van een commerciële actie die zonder gevolg is gebleven.

 

Soms kan de termijn langer zijn, onder meer om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
of in geval van een geschil.

 

Op het einde van de bewaarperiode worden de persoonsgegevens anoniem gemaakt, gewist of
onbruikbaar gemaakt.

 

Welke rechten hebt u?

Voor de persoonsgegevens die wij verzamelen/die u ons meedeelt, gelden de volgende
rechten:

Recht op toegang tot en overdraagbaarheid van uw gegevens:
U hebt recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens. U hebt het recht om de bevestiging te
krijgen dat uw gegevens wel of niet verwerkt worden, alsook om geïnformeerd te worden
over de doeleinden waarvoor we ze verwerken, het type van verwerkte gegevens, de personen
aan wie de gegevens worden meegedeeld en de bewaartermijn van deze gegevens. U hebt ook
het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons meedeelde en om die
gegevens over te maken of door ons te laten overmaken aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.

 

Recht op rechtzetting/schrapping & recht om vergeten te worden
U hebt het recht om de rechtzetting te vragen van uw eigen persoonsgegevens wanneer u
vaststelt dat deze niet correct of niet volledig zijn. U hebt ook het recht om te vragen dat uw
persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden
waarvoor ze werden verzameld. Indien u uw goedkeuring gaf voor de verwerking van uw
gegevens, hebt u op ieder ogenblik de mogelijkheid om deze goedkeuring in te trekken.

 

Recht op verzet tegen het gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden
U hebt het recht om u, zonder enige verantwoording, te verzetten tegen de verwerking van uw
gegevens voor doeleinden van direct marketing of prospectie.

 

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen als u de
juistheid van de gegevens betwist, als u zich verzet tegen het wissen van de gegevens en in de
plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan, of als wij de gegevens niet meer
nodig hebben voor verwerking maar u ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U kunt desgewenst altijd een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens indienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer) op het onderstaande adres: Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel commission@privacycommission.be

 

De eerste 4 rechten kunnen uitgeoefend worden door met ons contact op te nemen op het
adres vermeld in de rubriek Gegevensverwerking en verantwoordelijkheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies.